Algemene Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening door:
Combiparc Real Estate / Facilitating Capital and Equity
Combiparc Real Estate / Facilitating Capita land Equity is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 08034289
en is de handelsnaam van Kaijen Onroerend Goed B.V., hierna te noemen: Combiparc.

1. Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Combiparc gesloten overeenkomsten tot het geven van adviezen en/of
het verrichten van werkzaamheden en/of diensten met betrekking tot onroerende zaken en/of beperkte rechten daarop, met
iedere natuurlijke- of rechtspersoon die al dan niet gezamenlijk met anderen gebruik maakt van de dienstverlening, hetzij
voor eigen rekening hetzij als vertegenwoordiger van een andere natuurlijke- of rechtspersoon.
Door de opdrachtverlening door opdrachtgever c.q. door acceptatie van de opdrachtbevestiging door Combiparc, in welke
vorm ook gedaan (mondeling, schriftelijk, per e-mail of anderszins), wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Combiparc, voor de uitvoering
waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.3 Combiparc zal er voor zorg dragen dat hetgeen met een opdrachtgever wordt overeengekomen schriftelijk of elektronisch (email)
in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt
verwezen. Deze overeenkomst wordt vervolgens door partijen ondertekend.
1.4 Het artikel 7:404 BW is nadrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Combiparc.
1.5 In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden.
1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.7 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.8 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Combiparc en opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst.
2.1 Onder overeenkomst wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten
met betrekking tot de koop/verkoop van onroerende zaken, het geven van adviezen, het uitvoeren van marktonderzoeken en
het opstellen van rapporten daaromtrent, het opstellen van businessplannen, markt-analyses, exploitatiebegrotingen,
investeringsbegrotingen, cash-flow modellen en bedrijfs-analyses, ter voorbereiding op het verkrijging van een financiering,
investering en/of participatie. Combiparc geeft uitdrukkelijk geen financieel advies maar heeft uitsluitend een faciliterende
doelstelling.
2.2 Combiparc geeft de opdrachtgever informatie omtrent de door haar te verlenen diensten, de gebruikelijke gang van zaken
met betrekking tot de koop/verkoop van onroerende zaken, het verkrijgen van een financiering, investering en/of participatie
alsmede de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
2.3 Indien er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet tot stand zijn gekomen van een overeenkomst en de opdrachtgever het
bestaan van een overeenkomst betwist en het bestaan evenmin blijkt uit een aan Combiparc gericht stuk, kan Combiparc
geen aanspraak maken op betaling van honorarium/courtage dan wel enige andere kosten door Combiparc gemaakt, tenzij
zij het bestaan van de overeenkomst op andere wijze kan bewijzen.
2.4 De overeenkomst als zodanig kan niet worden beschouwd als een volmacht aan Combiparc tot het sluiten van
overeenkomsten namens de opdrachtgever. Het is wel mogelijk om aan de opdracht een volmacht te verbinden. Tevens kan
een dergelijke volmacht op een later moment worden verstrekt.
2.5 De opdrachtgever zal Combiparc volledige medewerking verlenen teneinde diens overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen
vervullen. Tevens onthoudt de opdrachtgever zich van activiteiten die Combiparc bij het vervullen van haar opdracht kunnen
belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van
anderen dan van Combiparc behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
2.6 Combiparc voert door haar aanvaarde overeenkomsten naar beste weten en vermogen en met inachtneming van de
belangen van haar opdrachtgever uit. Combiparc kan voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maken van derden,
die de werkzaamheden onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.
2.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Combiparc aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan
Combiparc worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Combiparc
zijn verstrekt, heeft Combiparc het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.8 Combiparc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Combiparc is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Combiparc
kenbaar behoorde te zijn.
2.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Combiparc de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.10 Indien door Combiparc of door Combiparc ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden
verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos
zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2.11 Opdrachtgever vrijwaart Combiparc voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

3. Wijziging van de overeenkomst.
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen. Betreffende wijzigingen komen tot stand op het moment dat schriftelijke vastlegging heeft
plaatsgevonden en door beide partijen is ondertekend.
3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Combiparc zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal
Combiparc de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3.4 Indien een vast honorarium/courtage is overeengekomen zal Combiparc daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium/courtage tot gevolg heeft.
3.5 In afwijking van lid 3 zal Combiparc geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het
gevolg is van omstandigheden die aan Combiparc kunnen worden toegerekend.

4. Contractsduur en uitvoeringstermijn.
4.1 De overeenkomst tussen Combiparc en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 De eventueel in de overeenkomst of opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen voor voltooiing van bepaalde
werkzaamheden zijn indicatief en nimmer fatale termijnen. De termijn, waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd,
wordt gerekend vanaf de datum van de schriftelijke overeenkomst c.q. bevestiging door Combiparc, in welke vorm ook
gedaan (ook per e-mail), en voor zover relevant, nadat opdrachtgever het eventuele overeengekomen voorschot heeft
voldaan. Overschrijding van genoemde leveringstermijnen geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,
opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt
ten gevolge van opzet of grove nalatigheid zijdens Combiparc.

5. Honorarium/courtage.
5.1 De dienstverlening door Combiparc is nimmer kosteloos. Combiparc heeft recht op honorering/courtage voor de door haar
verrichte werkzaamheden zoals die door haar en de opdrachtgever is overeengekomen en is opeisbaar indien en zodra de
overeenkomst is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Door opdrachtgever is eveneens honorarium/courtage verschuldigd indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking/
beëindiging/ opzegging/opschorting (‘on hold’ zetten).
5.3 Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever tevens de kosten en verschotten die Combiparc ten behoeve van
de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en verschotten en de omvang ervan, dient Combiparc
tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch/digitaal vast te
leggen.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het overeengekomen honorarium/courtage alsmede de bijkomende kosten en
verschotten exclusief de wettelijk verplichte omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen.
5.5 Het honorarium/courtage wordt berekend op basis van een percentage van het totaal te investeren bedrag dan wel het
transactiebedrag.
5.6 Indien geen percentage wordt overeengekomen, zal het honorarium/courtage worden vastgesteld op grond van werkelijk
bestede uren, welke gespecificeerd zijn/worden vastgelegd in een urenverantwoordingsstaat. Het honorarium/courtage
wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Combiparc welk is opgenomen in de overeenkomst van opdracht,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
5.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
gebracht.
5.8 Indien Combiparc met de opdrachtgever een vast honorarium/courtage (percentage) of uurtarief overeenkomt, is Combiparc
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium/courtage of tarief.
5.9 Combiparc is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Combiparc kan aantonen dat tussen het moment van
overeenkomst en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
5.10 Bovendien mag Combiparc het honorarium/courtage verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt
dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat
bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Combiparc, dat in redelijkheid niet van Combiparc mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium/courtage.
5.11 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium/courtage of tarief
wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is
niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium/courtage of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid
ingevolge de wet.
5.12 Combiparc zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium/courtage of tarief schriftelijk kenbaar
maken. Combiparc zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.13 Indien opdrachtgever de door Combiparc kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium/courtage of tarief niet wenst te
aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Combiparc genoemde datum
waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

6. Betaling.
6.1 Alle aan opdrachtgever door Combiparc verzonden declaraties, waaronder begrepen de declaraties voor termijnbedragen
c.q. voorschotten, dienen binnen 8 dagen na datum declaratie, op een door Combiparc aan te geven wijze in de valuta waarin
is gedeclareerd, te zijn betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de declararties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 Indien de opdrachtgever met enige betaling aan Combiparc, uit welke titel dan ook verschuldigd, in gebreke of in verzuim is
in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, is Combiparc zonder ingebrekestelling gerechtigd een deskundige in te
schakelen ter inning van de vordering, totdat al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, is betaald, zulks onverminderd het
recht van Combiparc op vergoeding van kosten en schaden. Alle kosten, ontstaan of verband houdende met het niet (tijdig)
nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit enige met Combiparc gesloten overeenkomst, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten, incassokosten, welke worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de
Nederlandse Orde van Advocaten incassozaken wordt geadviseerd, alsmede kosten van faillissementsaanvragen,
beslagleggingen en alle honoraria en verschotten van de door Combiparc ter zake in te schakelen deskundige
(rechts)bijstand komen ten laste van opdrachtgever. Tevens is opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.
Bij niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen is opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van enige
overeengekomen termijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling zijdens Combiparc noodzakelijk is.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
Combiparc op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Combiparc heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Combiparc kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Combiparc kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.5 Indien betaling binnen 8 dagen na datum declaratie geschiedt zal door Combiparc geen toeslag in rekening worden
gebracht.
6.6 Indien betaling na 8 dagen na datum declaratie geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen.
6.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt Combiparc zich het recht voor, alvorens
de verleende opdracht uit te voeren, van de opdrachtgever vooruitbetaling dan wel volledige zekerheidsstelling te verlangen
van al zijn verplichtingen jegens Combiparc, ongeacht of deze al opeisbaar zijn, uit welke titel dan ook. Indien
zekerheidsstelling desgevraagd niet wordt gegeven behoudt Combiparc zich het recht voor de aanvang van de uitvoering
van de opdracht op te schorten, dan wel, na ingebrekestelling zijdens Combiparc, de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. De opdrachtgever zal in al deze gevallen op generlei wijze enige schadevergoeding
toekomen. De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van door Combiparc uit hoofde van het in dit artikel bepaalde
geleden en/of te lijden schade.
6.8 Indien opdrachtgever uit meerdere personen bestaat zijn al deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de
facturen. Bij het onbetaald blijven van facturen zal het volledige bedrag van de facturen op deze personen worden verhaald
ongeacht de burgerlijke staat van deze personen.

7. Intellectuele eigendom en auteursrechten.
7.1 De rechten en bevoegdheden, op het terrein van intellectuele eigendom, met betrekking tot de producten die het resultaat
zijn van de door Combiparc krachtens de overeenkomst verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen conclusies, akten,
rapporten, adviezen, de door haar vervaardigde berekeningen, modellen, (elektronische) bestanden e.d. – berusten
uitsluitend bij Combiparc, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt
besloten c.q. ten grondslag ligt aan de berekeningsmethode en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan Combiparc, ook
al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Combiparc behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Combiparc
toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door Combiparc verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Combiparc worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van
derden gebracht of gebruikt. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het
recht van intellectuele eigendom, aan Combiparc toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens
Combiparc. Deze schade wordt begroot op 10% van het overeengekomen honorarium/courtage met een minimum van
€ 50.000,–, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.
7.3 Combiparc behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Combiparc
is terzake van het gebruik als in vorige zin bedoeld, nimmer enige vergoeding aan opdrachtgever of diens rechtverkrijgenden
verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud.
8.1 Alle door Combiparc geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Combiparc totdat de opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met Combiparc gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is opdrachtgever verplicht Combiparc zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
8.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
8.5 Door Combiparc geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen zonder schriftelijke toestemming van Combiparc nimmer worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt.
8.6 Voor het geval dat Combiparc zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds
nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Combiparc of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Combiparc zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Reclames.
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Combiparc. De klacht
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Combiparc in staat is adequaat te
reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Combiparc de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels
voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Combiparc slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
9.4 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen een door Combiparc ingediende factuur, dient opdrachtgever dit binnen 7 dagen
na datum van betreffende factuur schriftelijk kenbaar te maken aan Combiparc, onder nauwkeurige specificatie en
beargumentering van het bezwaar, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de ingediende factuur te hebben
geaccepteerd. Indien Combiparc vervolgens haar factuur ongewijzigd handhaaft, blijft de betalingstermijn als vermeld in lid 1
van dit artikel van kracht, tenzij tussen Combiparc en opdrachtgever alsnog anders wordt overeengekomen. In het geval
Combiparc haar oorspronkelijke factuur vervangt door een nieuwe factuur, dan wel een suppletiefactuur op de
oorspronkelijke factuur uitbrengt, vervalt de betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur en wordt deze vervangen door
die van de nieuwe factuur of, in het geval van een suppletiefactuur, geldt de betalingstermijn van de suppletiefactuur voor het
saldo van de originele en de suppletiefactuur en gaat die betalingstermijn in op de factuurdatum van de suppletiefactuur.
9.5 Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

10. Opzegging/ontbinding van de overeenkomst.
10.1 Zowel opdrachtgever als Combiparc kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen.
10.2 Indien de overeenkomst tussentijds, door welke partij en om welke reden dan ook, wordt opgezegd, ingetrokken, beëindigd
opgeschort og op ‘on hold’ wordt gezet, is Combiparc bevoegd haar werkzaamheden in rekening te brengen bij de
opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot betaling van de tot dan toe door Combiparc werkelijk bestede uren,
middels opgave van deze bestede uren aan de verrichte werkzaamheden in een urenverantwoordingsstaat, tegen het
toepasselijke uurtarief, zoals dat door Combiparc werd gehanteerd ten tijde van de werkzaamheden, in voorkomend geval
vermeerderd met onkosten en declaraties van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden met
verrekening van de reeds boven het overeengekomen minimumbedrag betaalde voorschotten. Tot bovenbedoelde
werkzaamheden behoren tevens de bespreekkosten. Tot deze bespreekkosten behoren ook de kosten in verband met
voorbereiding op de bespreking van adviezen en de rapportages na afloop van de bespreking. In de rapportages legt
Combiparc de wensen/uitgangspunten/voortgang/afspraken alsmede alle overige informatie van opdrachtgever vast, die
Combiparc in het kader van het process en de relatie met Combiparc van belang acht.
Bovenstaande geldt tevens indien, door besluitvorming van en/of handelen/nalaten door en onderhandelingen met
opdrachtgever, de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden van Combiparc uiteindelijk niet leiden tot een koop/verkoop dan
wel het verkrijgen door opdrachtgever van een financiering, investering en/of participatie. De voorlopige resultaten van de tot
dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Combiparc, zal Combiparc in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Combiparc extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
opdrachtgever in rekening gebracht.
10.5 Indien een overeenkomst wordt ingetrokken, opgeschort teruggegeven of ‘on hold’ gezet, dan dient dit met redenen
omkleed, bij schrijven of mailbericht, te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de overeenkomst geldt de datum,
waarop Combiparc respectievelijk de opdrachtgever de mededeling inzake het intrekken, opschorten, teruggeven of ‘on
hold’ zetten ontvangt of de in de mededeling genoemde latere datum.

11. Opschorting en ontbinding.
11.1 Combiparc is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Combiparc ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.2 Voorts is Combiparc bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Combiparc op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Combiparc de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Combiparc behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.
12.1 Indien Combiparc aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is
opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
12.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1.
genoemde verplichting, heeft Combiparc het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van
vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

13. Aansprakelijkheid.
13.1 Combiparc is nimmer aansprakelijk voor de hierna genoemde feiten en/of omstandigheden, dan wel de gevolgen of schades,
van welke aard dan ook, die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen:
• Door opdrachtgever verstrekte (gedeeltelijk) onjuiste informatie;
• Door opdrachtgever achteraf aangebrachte wijzigingen in opdrachten, verzoeken etcetera aan Combiparc,
waardoor in een eerder stadium uitgebrachte informatie, offertes, berekeningen, adviezen en dergelijke door
Combiparc niet meer (volledig) van toepassing of van kracht zijn;
• Wijzigingen in wet- of regelgeving, die van kracht is geworden na de dienstverlening door Combiparc, ook niet
indien deze wijzigingen terugwerkende kracht zouden hebben, waardoor de dienstverlening of de daarop
gevolgde transacties achteraf onder andere wet- of regelgeving (kunnen) komen te vallen dan eerder het geval was;
• Het niet (volledig) begrijpen of kennen, dan wel (gedeeltelijk) verkeerd hanteren door opdrachtgever van adviezen,
informatie, voorstellen, wet- en regelgeving, etcetera;
• Het niet opvolgen door opdrachtgever van door Combiparc gegeven adviezen;
• Verkeerde uitkomsten, van welke aard ook, voortvloeiende uit berekeningen die door Combiparc werden gemaakt
met behulp van softwareprogrammatuur die niet binnen het bedrijf van Combiparc of een daaraan gelieerd bedrijf,
waarin Combiparc de meerderheid van de eigendom bezit, werd ontwikkeld;
• Schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit dan wel samenhangt met de dienstverlening, tenzij sprake is van
opzet, grove schuld of een ernstige mate van verwijtbaarheid aan de zijde van Combiparc, dan wel een ernstig
tekortschieten in het nakomen van de verplichtingen, waaronder de zorgplicht, die een vergelijkbare dienstverlener
in vergelijkbare omstandigheden redelijkerwijze heeft.
• Het door opdrachtgever niet of niet geheel voldoen aan enige uit deze Algemene Voorwaarden voor
opdrachtgever voortvloeiende verplichting.
13.2 Iedere aansprakelijkheid van Combiparc en/of haar medewerkers, voortvloeiend of verband houdend met de uitvoering van
de werkzaamheden is beperkt tot maximaal één maal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Combiparc voor directe schade is te allen tijde
beperkt tot maximaal € 5.000,– (Zegge: vijfduizend euro).
13.3 Combiparc is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Combiparc aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Combiparc toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 Indien Combiparc bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van derden, zal Combiparc de noodzakelijke
zorgvuldigheid betrachten. Combiparc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen en schade
ontstaan door de handelswijze alsmede eventueel nalaten van de door haar ingeschakelde derden, waaronder tevens
discussies en/of conflicten tussen opdrachtgever met beleggers, verkopers, intermediairs en/of financierders verstaan dienen
te worden. Combiparc is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te
aanvaarden.
13.6 Onverminderd de professionele verantwoordelijkheid van Combiparc blijft opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger te
allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer het navolgende:
1. het bestuur, de bedrijfsvoering en het functioneren van de onderneming van opdrachtgever;
2. alle beslissingen omtrent de wijze waarop en de mate waarin opdrachtgever wenst te vertrouwen op een advies,
een aanbeveling of ander resultaat van de verrichte werkzaamheden door Combiparc of de wijze waarop en de
mate waarin deze worden toegepast of geïmplementeerd;
3. het beoordelen van de toereikendheid en de resultaten van de werkzaamheden door Combiparc;
4. alle beslissingen die, door de resultaten van de verrichte werkzaamheden door Combiparc, van invloed zijn op de
onderneming van opdrachtgever, met inbegrip van alle zakelijke beslissingen.
13.7 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Combiparc verstrekte adviezen en verrichte diensten zijn afhankelijk van
velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Combiparc derhalve geen garanties geven met betrekking tot de
door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Combiparc staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van
inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Combiparc is evenmin aansprakelijk
voor schade als de opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid tekort schiet of als de opdrachtgever en/of derden onjuiste,
gebrekkige of onvolledige informatie verstrekken of hebben verstrekt.
13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Combiparc of zijn ondergeschikten.
13.9 Aanspraken van opdrachtgever terzake van de in dit artikel geregelde aansprakelijkheid, dienen binnen één maand na
ontdekking van de schade door opdrachtgever middels een aangetekend schrijven aan Combiparc te zijn meegedeeld.
13.10 Iedere aanspraak wegens schadevergoeding vervalt na verloop van zes maanden na uitvoering/beëindiging van de
opdracht.

14. Vrijwaringen.
14.1 De opdrachtgever vrijwaart Combiparc voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.
14.2 Indien opdrachtgever aan Combiparc informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze
dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart Combiparc tevens tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten aan juridische bijstand
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij het
een en ander het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

15. Risico-overgang.
15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op
het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Overmacht.
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Combiparc geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Combiparc niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Combiparc worden daaronder begrepen.
16.3 Combiparc heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Combiparc haar verplichtingen had moeten nakomen.
16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.5 Voorzoveel Combiparc ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Combiparc gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17. Geheimhouding.
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, alle vertrouwelijk
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, alsmede de resultaten
van de door Combiparc krachtens de overeenkomst verrichte werkzaamheden. Daaronder begrepen adviezen, rapporten en
financiële modellen.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Combiparc gehouden is vertrouwelijke informatie
aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Combiparc zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Combiparc
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
17.3 Partijen zijn gehouden hun uit onder 1. van dit artikel voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan hun
werknemers en door hun ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
17.4 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Combiparc niet bevoegd tot openbaarmaking of
vermenigvuldiging van de onder 1. van dit artikel bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of
terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit
verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
17.5 In afwijking van het bepaalde onder 4. van dit artikel is opdrachtgever bevoegd de onder 1. bedoelde producten aan een
derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door
Combiparc verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:
a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen opdrachtgever en Combiparc bestaand geschil over
de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen
ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
b) Opdrachtgever tevoren Combiparc informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan
deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

18. Relatiebeding.
18.1 Partijen verbinden zich onderling, tijdens de looptijd van deze overeenkomst, alsmede gedurende een periode van vijf (5)
jaren na beëindiging van een overeenkomst direct noch indirect, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in welke
vorm of hoedanigheid dan ook:
a) Werknemers van de andere partij te werven dan wel te bewegen uit dienst te treden;
b) Activiteiten – op welke wijze en in welke omvang ook – te ondernemen met betrekking tot de relaties van de
andere partij. Onder relaties wordt verstaan: de met dat contact of project direct of indirect verbonden
personen. Onder verbonden personen in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan een rechtspersoon
waarin dat contact een (in)direct aandelenbelang houdt of een rechtspersoon die in het betreffende contact een
aandelenbelang houdt. Tevens wordt onder verbonden personen verstaan (rechts)personen die door middel
van een samenwerkingsovereenkomst met het betreffende contact/project verbonden zijn.
18.2 Indien opdrachtgever een overeenkomst beëindigd, op welke wijze ook, is het opdrachtgever niet toegestaan om gedurende
een periode van vijf (5) jaren na beëindiging van een overeenkomst financieringsaanvragen dan wel beleggingsobjecten of
anderszins bij de door Combiparc aangedragen financierende, investerende, participerende en/of beleggende partij in te
dienen. Indien in strijd met het hier bepaalde alsnog een overeenkomst tot stand komt, heeft Combiparc recht op
honorering/courtage en vergoeding van gemaakte kosten, zoals in de opdracht overeengekomen.
18.3 In geval een partij een verplichting zoals die in voorgaande artikelen van onderhavige overeenkomst niet nakomt, verbeurt de
partij die de verplichting niet nakomt jegens de andere partij een dadelijk en ineens, zonder sommatie of andere
voorafgaande verklaring, opeisbare boete van € 100.000,– per overtreding plus een dadelijk en ineens, zonder sommatie of
andere voorafgaande verklaring, opeisbare boete van € 1.000,– voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt zonder dat
enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, ofwel, dit ter keuze van de wederpartij, aan die wederpartij
een volledige schadevergoeding ter zake van de niet-nakoming.

19. Geschillen.
19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Combiparc is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Combiparc het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

20. Toepasselijk recht.
20.1 Op de dienstverlening alsmede op deze Algemene Voorwaarden van Dienstverlening is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

21. Wijziging van de voorwaarden.
21.1 Combiparc kan deze Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever
aanpassen.
21.2 De geldigheid van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden vervalt ten aanzien van overeenkomsten die met
Combiparc zijn of worden gesloten vanaf de inwerkingtreding van nieuwe versies van de Algemene Voorwaarden. Combiparc
zal opdrachtgever in staat stellen op eenvoudige en voor opdrachtgever kosteloze wijze kennis te nemen van de inhoud van
de nieuwe versie, door deze ter hand te stellen van opdrachtgever.

22. Digitale communicatie.
22.1 E-mail berichten die tussen Combiparc en opdrachtgever worden uitgewisseld hebben alleen rechtskracht, indien de goede
ontvangst van het betreffende e-mail bericht door de beoogde ontvanger, door de verzender aangetoond kan worden. Dit
kan geschieden door ofwel een reactie van de ontvanger op het door deze ontvangen bericht, ofwel een geautomatiseerd
aangemaakt bericht, verstuurd aan de verzender, waaruit de goede ontvangst door de ontvanger blijkt.
22.2 Indien Combiparc dan wel opdrachtgever haar e-mailadres wijzigt, geeft zij dit zo spoedig mogelijk aan de ander door. Het
missen van informatie kan door partijen niet aan elkaar worden tegengeworpen indien dit zijn oorsprong vindt in het niet
doorgeven van een gewijzigd e-mailadres.
22.3 Onverkort hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt opdrachtgever die haar e-mail adres aan Combiparc kenbaar
maakt, geacht dit e-mailadres regelmatig op nieuw binnengekomen berichten te controleren en zodoende kennis te nemen
van informatie die Combiparc heeft verzonden. Het missen van informatie kan aan Combiparc niet worden tegengeworpen
indien dit zijn oorsprong vindt in het niet regelmatig controleren op nieuwe berichten door opdrachtgever.
22.4 Informatie die Combiparc aan opdrachtgever per e-mail verstrekt, heeft niet de kracht van een advies, tenzij het tegendeel bij
die informatie staat vermeld.

23. Adres en adreswijzigingen.
23.1 Bij de bepaling van het adres (zowel post-, vestigings-, als woonadres) van opdrachtgever zal Combiparc steeds uitgaan van
het aan Combiparc laatst bekende adres van opdrachtgever. Onder laatst bekende adres wordt verstaan het laatste adres dat
opdrachtgever schriftelijk (per brief of per e-mail) aan Combiparc heeft kenbaar gemaakt of bevestigd.
23.2 Wijzigingen in enig adres van opdrachtgever, dienen door of rechtsgeldig namens opdrachtgever altijd schriftelijk
(eventueel per e-mail) te worden doorgegeven. Een mondeling doorgegeven adreswijziging wordt niet als geldige
adreswijziging beschouwd of behandeld.
23.3 Poststukken die door Combiparc zijn verzonden naar het onder lid 1 van dit artikel omschreven adres, worden geacht naar het
juiste adres te zijn verzonden in het geval opdrachtgever een adreswijziging niet aan Combiparc heeft doorgegeven op de
wijze als in lid 2 van dit artikel bepaald.
23.4 Poststukken die bij Combiparc onbestelbaar retour komen in verband met een niet doorgegeven adreswijziging van
opdrachtgever, ontslaan Combiparc van de verplichting volgende poststukken naar hetzelfde adres te zenden.
23.5 Combiparc is niet gehouden poststukken als in dit lid onder lid 4 van dit artikelbedoeld, te bewaren voor opdrachtgever
totdat deze een juist adres aan Combiparc doorgeeft.
23.6 Op Combiparc rust nimmer een plicht tot recherche van een juist adres, indien opdrachtgever geen gevolg
heeft gegeven aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

24. Overige bepalingen.
24.1 Combiparc houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet
Identificatie bij Dienstverlening (WID).
24.2 Op de dienstverlening van Combiparc is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van
toepassing.
In dat kader is Combiparc onder meer verplicht:
1. In verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder
meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
2. zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
24.3 Combiparc kan het project van de opdrachtgever, zonder vermelding van namen en plaatsnamen, op een referentielijst van
Combiparc vermelden.
24.4 Indien de aanvaarding van de overeenkomst afwijkt van aangeboden overeenkomst is Combiparc daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Combiparc anders aangeeft.
24.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Combiparc niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
24.6 Alle door Combiparc verstrekte informatie en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige
overeenkomsten/opdrachten.
1 juli 2016
Combiparc